Regulamin

PDF Regulamin w wersji PDF do pobrania

 

Regulamin sklepu internetowego
Mennicy Polskiej S.A. dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna korzystających z serwisu
iPKO


ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
PKO BP – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15.
MPSA – Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-232), ul. Ciasna 6, KRS 0000019196 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy), NIP 527-00-23-255, Regon 010635937, kapitał zakładowy 51 138 096 zł, prowadząca Sklep, dokonująca sprzedaży Towarów oraz wdrażająca niniejszy Regulamin. 
PKO FINAT – PKO BP Finat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 89, świadcząca usługę obsługi transakcji sprzedaży Towarów oferowanych przez MPSA.
SKLEP – Sklep internetowy prowadzony przez MPSA dla Klientów PKO BP, działający pod adresem http://pkobp.mennica.com.pl/
REGULAMIN – Niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług przez MPSA w ramach Sklepu.
TOWAR – Produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
KONSUMENT osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KUPUJĄCY – Klient, który składa zamówienie na zakup wybranego Towaru.
SPRZEDAJĄCY – MPSA.
PORTAL – strona sklepu MPSA znajdująca się pod adresem internetowym http://pkobp.mennica.com.pl/ z ofertą dedykowaną Klientom PKO BP i udostępnioną usługą „Płacę z iPKO”.
Płacę z iPKO” – usługa udostępniana na Portalu, umożliwiająca Klientom BANKU realizację zapłaty za Towar na rzecz Mennicy, poprzez wykonanie płatności z rachunku prowadzonego przez BANK.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


ARTYKUŁ 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedaż Towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem Internetu (Portalu) umowy sprzedaży. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Podłączony do Internetu komputer z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługująca co najmniej XHTML 1.0, z obsługą JavaScript.
b) Rozdzielczość ekranu minimum 1024 pikseli. 
c) Zalecana jest obsługa Flash.
d) Zalecana jest akceptacja plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki. Brak akceptacji plików „cookies” może spowodować dyskomfort w użytkowaniu Portalu. 
2.2 Realizacja zamówień Kupującego możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3. Aktualne ceny Towarów podane są na stronach internetowych Sklepu - zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Do cen sprzedaży Towarów Sprzedający dolicza koszt dostarczenia Towaru do Kupującego, zgodnie z cennikiem usług kurierskich na terenie RP, podanym na Portalu oraz o którym Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.
2.4. Formą płatności dla Kupujących korzystających z Portalu jest ePrzelew „Płacę z iPKO”. Jeśli Kupujący preferuje odbiór osobisty Towaru albo inną formę płatności powinien dokonać zakupu Towaru za pośrednictwem strony internetowej http://inwestycje.mennica.com.pl, w oparciu o obowiązujący dla tej strony Regulamin (http://inwestycje.mennica.com.pl/regulamin/).
2.5. Jako termin zapłaty przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Sprzedającego.


ARTYKUŁ 3. REJESTRACJA W BAZIE KLIENTÓW

3.1. Rejestracja Kupującego w bazie danych Sklepu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Portalu.
3.2. Kupujący w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Kupującego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


ARTYKUŁ 4. DANE OSOBOWE

4.1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-232), ul. Ciasna 6.
4.2. MPSA zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Kupujących.
4.3. MPSA przetwarza następujące dane Kupujących w podanych poniżej celach:
a) w celu przyjęcia zamówienia na Towary i realizacji umowy sprzedaży Towarów MPSA przetwarza:
- imię i nazwisko;
- adres e-mail;
- numer telefonu;
- adres Kupującego;
- adres dostawy.
Podanie wskazanych w danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia, stanowi więc warunek zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Towarów. Przewarzanie w/w danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Kupujący jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Kupującego, przed zawarciem takiej umowy.
b) w celu prowadzenia ewidencji VAT MPSA przetwarza:
- imię i nazwisko;
- numer PESEL;
Podanie wskazanych danych, w zakresie umożliwiającym MPSA prowadzenie ewidencji VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 125 ustawy o podatku od towarów i usług. Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
4.4. Ponadto dane osobowe Kupujących mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów MPSA polegających na zapewnieniu możliwości realizacji lub obrony swych praw.
4.5. Niezależnie od ust. 4.3 i 4.4 powyżej, MPSA przetwarza również dane osobowe Kupującego w postaci informacji zbieranych o Kupującym za pomocą plików cookie lub podobnych technologii w celu nawiązania i utrzymania sesji Kupującego. Pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji. Kupujący może w ustawieniach przeglądarki wyłączyć mechanizm plików cookie. Może to jednak spowodować dyskomfort w użytkowaniu Portalu.
4.6. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez MPSA:
a) w przypadku danych przetwarzanych dla wykonania umowy sprzedaży Towarów - przez okres wykonania umowy sprzedaży, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy;
b) w przypadku danych przetwarzanych dla prowadzenia ewidencji VAT – przez okres, który prawo przewiduje dla przechowania prowadzonej ewidencji VAT.
4.7. Kupujący ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuje MPSA. W szczególności w ramach tego prawa może zapytać MPSA o to:
a) w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe,
b) jakie jego dane są przetwarzane,
c) komu MPSA ujawnia dane Kupującego – w takim przypadku Kupujący uzyska informacje odbiorcach, którym dane osobowe Kupującego zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
d) jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
e) czy w stosunku do Kupującego podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niego profilowanie,
f) czy MPSA przekazuje dane Kupującego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także zażądać kopii danych przechowywanych przez MPSA.

4.8. Kupujący ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma on również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
4.9. Kupujący ma prawo do żądania od MPSA usunięcia jego danych osobowych z systemu MPSA jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) Kupujący wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) Kupujący wniósł sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
d) Kupujący wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe;
e) dane osobowe Kupującego były przetwarzane niezgodnie z prawem,
f) dane osobowe Kupującego osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,
g) dane osobowe Kupującego zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.
4.10. Kupujący ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
a) jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu;
c) MPSA nie potrzebuje już danych osobowych Kupującego do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Kupującemu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) Kupujący wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
Skorzystanie przez Kupującego z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez MPSA wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
4.11. Kupujący ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
4.12. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez MPSA jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów MPSA.
4.13. Kupujący ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4.14. Kupujący chcąc skorzystać z przysługujących mu praw lub mając pytania dotyczące tych praw może skontaktować się z MPSA:
a) kontaktując się inspektorem ochrony danych MPSA na adres e-mail: iod@mennica.com.pl lub
b) pisząc na adres pocztowy: Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa lub
c) pisząc na adres e-mail: zloto@mennica.com.pl
4.15. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez MPSA ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).
4.16. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez MPSA wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Oprócz danych osobowych, MPSA przetwarza dane eksploatacyjne, takie jak:
a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
c) informacje o skorzystaniu przez Kupującego z usług świadczonych drogą elektroniczną.
d) ogólne, statystyczne informacje demograficzne (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz anonimowe informacje dotyczących wieku, płci oraz kategorii zainteresowań w ramach świadczonej usługi.
4.17. Na potrzeby realizacji działań wskazanych w Regulaminie dane osobowe Kupujących są przekazywane innym podmiotom współpracującym z MPSA w zakresie i w celu, w jakim MPSA korzysta ze wsparcia tych podmiotów w obszarze wsparcia IT, w szczególności w zakresie usług serwisowych i programistycznych oraz w dla wysyłek zamówionego towaru.
4.18. MPSA zapewnia Kupującemu stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail zloto@mennica.com.plW niezbędnym zakresie informacja taka znajduje się także w Serwisie oraz w Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, Użytkownik może skontaktować się z MPSA za pośrednictwem poczty, pisząc na adres: Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa bądź za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: zloto@mennica.com.pl
4.19. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Kupującego. MPSA nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Kupującego cudzych danych osobowych bądź za działania innych osób lub podmiotów trzecich, którym dany Kupujący przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Kupujący nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do świadczenia Usług opisanych w Regulaminie.


ARTYKUŁ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

5.1. Niniejszy artykuł 5 stanowi rozszerzenie ogólnych warunków sprzedaży określonych w art. 2.
5.2. Kupujący może złożyć zamówienie na Portalu po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. 
5.3. Do pełnego złożenia zamówienia dochodzi po wykonaniu przez Kupującego wszystkich poniższych czynności:
a) określeniu rodzaju i ilości zamawianego Towaru;
b) złożeniu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c) zaakceptowaniu przez Kupującego warunków płatności w tym ewentualnych kosztów transportu.
5.4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.
5.5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość Sprzedający poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
a) numerze zamówienia / wysyłki;
b) istotnych właściwościach Towaru, tj. głównych cechach swojego świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
c) swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie Sprzedającego, jego adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
d) łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty, kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się, kosztach zwrotu rzeczy, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
e) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedającego oraz stosowanej przez Sprzedającego procedurze rozpatrywania reklamacji;
f) braku prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta);
g) obowiązku Sprzedającego dostarczenia rzeczy bez wad (tj. odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 kodeksu cywilnego).;
h) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji (o ile ma zastosowanie w odniesieniu do zamawianego Towaru);
i) minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy (o ile ma zastosowanie w odniesieniu do zamawianego Towaru);
j) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
- Ponadto Sprzedawca powiadomi Konsumenta o wszelkich innych istotnych okolicznościach związanych z zakupem Towaru, o ile takie powiadomienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy i o ile ma ono zastosowanie do zamawianego Towaru.
Powyższe informacje przekazywane są najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość (Internet, telefon) w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem. Najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru Sprzedający przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Do zamówienia Sprzedający dołącza posiadane przez siebie dokumenty dotyczące Towaru, o ile są one przeznaczone dla Konsumenta.
Ponadto Sprzedający za pośrednictwem strony internetowej https://www.mennica.com.pl/produkty-inwestycyjne/dlaczego-warto-inwestowac-w-zloto umieszcza informacje dotyczące Towarów i związanego z ich zakupem potencjalnego ryzyka. Kupujący winien zapoznać się z tymi informacjami przed dokonaniem zakupu.

5.6. Realizacja zamówienia następuje, jeżeli:
a) zamówienie jest złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
b) zamówienie dotyczy Towaru, który jest dostępny;
c) Kupujący dokonał zapłaty za Towar zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
5.7. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego w wiadomości e-mail.
5.8. Jeśli Kupujący uiścił już zapłatę za Towar, a zamówienie nie może zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność Towaru lub błędne złożenie zamówienia przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego i niezwłocznie zwraca mu uiszczoną zapłatę. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru, za który Kupujący dokonał już zapłaty, Sprzedający zwracając zapłaconą kwotę powiększa ją o odsetki ustawowe wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
5.9. Punkt 5.8. zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w sytuacji, w której Kupujący zbyt późno (tj. wbrew postanowieniom pkt. 6.2.) zrealizował elektroniczną płatność za zamówiony Towar.


ARTYKUŁ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zrealizować płatność. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia na swojej skrzynce mailowej treści potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5.5. Jeśli Kupujący akceptuje informacje wskazane w ww. potwierdzeniu powinien powrócić do Portalu i zlecić e-przelew. Wygaśnięcie lub przerwanie sesji internetowej w trakcie składania zamówienia lub w trakcie realizowania e-przelewu powoduje konieczność złożenia przez Kupującego zamówienia od nowa, a następnie skorzystania z usługi e-przelewu. Koszty realizacji płatności elektronicznej w jednej z ww. form płatności ponoszone przez Konsumenta na rzecz Sprzedawcy nie będą przewyższać poniesionych przez Sprzedawcę kosztów w związku z tym sposobem zapłaty. 
6.2. W przypadku zapłaty przez Kupującego ceny i kosztów transportu w formie przelewu internetowego, Towar jest wysyłany do Kupującego w terminie do 7 dni roboczych. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeśli przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziele i święta). Zamówienie zostanie wówczas zrealizowane najpóźniej następnego dnia roboczego. Zamówione Towary dostarczane są niezwłocznie na adres podany przez Kupującego za pośrednictwem doręczyciela (kurier). Maksymalny czas realizacji (dostawy) zamówienia to 30 dni kalendarzowych.
6.3. Jeśli na stronie internetowej Sklepu podany jest szczególny termin dostawy lub odbioru Towaru, wówczas obowiązuje taki termin.
6.4. Kupujący w chwili odbioru Towaru powinien sprawdzić, czy Towar lub przesyłka nie posiada uszkodzeń np. powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodny z zamówieniem.


ARTYKUŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1. Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Kupujący nie może odstąpić od umowy (z wyłączeniem sytuacji określonych w punkcie 5.8. Regulaminu), ponieważ zamówienie dotyczy produktu, za który cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli i jednocześnie ww. wahania cen mogą nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. terminu 14 dni. Sprzedający informuje jednocześnie, że prawdopodobieństwo, iż wahania takie wystąpią w ww. terminie jest bliskie 100 %.


ARTYKUŁ 8. OPIS TOWARU; REKLAMACJE

8.1. Sprzedający sprzedaje na rzecz Kupującego Towar wskazany przez niego w zamówieniu, zgodny z opisem Towaru zamieszczonym na Portalu.
8.2. Na stronie internetowej Sklepu są umieszczane zdjęcia sztabek złota oraz srebra z indywidualnym numerem przykładowej sztabki.
8.3. Wszelkie wątpliwości, zapytania i reklamacje dotyczące Towarów oraz związane z realizacją zamówienia powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zloto@mennica.com.pl
b) telefonicznie na numer: 22 656 42 92 (za połączenie telefoniczne Konsument nie będzie obciążony opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta);
c) pisemnie na adres: Mennica Polska S.A. ul. Ciasna 6, 00- 232 Warszawa.
8.4. Wszelkie reklamacje w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Składający reklamacje otrzymuje odpowiedź na piśmie, chyba że wspólnie ustalona zostanie inna forma odpowiedzi. 
8.5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów w szczególności w trybie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, 827) oraz Kodeksu Cywilnego; a w przypadku przedsiębiorców w trybie Kodeksu Cywilnego.
8.6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z MPSA drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


ARTYKUŁ 9. ZMIANY REGULAMINU

9.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
9.2. Kupujący w momencie logowania się na Portalu zostanie uprzedzony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Kupującego zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie.


ARTYKUŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa, w tym szczególności ustaw wymienionych w pkt. 8.5 Regulaminu, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Sprzedającym na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.
10.2. Sprzedający, BANK ani PKO FINAT nie ponoszą odpowiedzialności za wahania kursu Towarów na rynku i wartość zakupionych Towarów w czasie. 
10.3. Sprzedający zachęca i umożliwia wszystkim Kupującym zapoznanie się z fachowymi informacjami poglądowymi dotyczącymi Towarów umieszczanymi na Portalu.

Ostatnia aktualizacja regulaminu miała miejsce w dniu 01 sierpnia 2021 r.

 

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką cookies.     Nie pokazuj więcej tego powiadomienia